Vestlige land som Norge opplever stadig større problemer som følge av kulturmarxister som fenomen og samfunnsproblem. For å løse dette problemet trengs det en endelig løsning på kulturmarxist-spørsmålet. 

Kulturelle marxister, sosialister, feminister og antirasister er som kjent et betydelig samfunnsproblem i dagens Norge. Slik det også er et betydelig samfunnsproblem i alle vestlige land.

De kulturelle marxistene har inntatt alle viktige og sentrale posisjoner i samfunnet. Innen alt fra politikk til medier og offentlig forvaltning, har de plassert sine egne folk på innsiden for å drive subversiv virksomhet. Agendaen deres gjennomføres hensynsløst og brutalt. Alle som står i veien for de onde planene deres blir stigmatisert, demonisert og forfulgt av dem.

Samtidig som de kulturelle marxistene har overtatt maktposisjonene i samfunnet, skjer det en voldelig og negativ utvikling i vestlige land. I Oslo har kommunen måttet plassere ut «koranpotter» oppover gater som Karl Johan. For å hindre at kulturmarxistenes allierte, islamistene, skal pløye ned folkemengder med lastebiler og lignende.

Vestlige kvinner kan ikke lenger gå trygt i gatene, i frykt for å bli overfalt og brutalisert av kulturelle marxister eller deres allierte styrker fra den tredje verden. Norske menn og kvinner som protesterer mot den negative utviklingen, eller forteller sannheten om den, mister jobbene sine – og de blir stigmatisert fra arbeidsliv og normal sosioøkonomisk status. I tillegg har de kulturelle marxistene lagt til rette for en omfattende dysgenikk som rammer vestlige folkeslag.

Et problem som angår alle

Som de fleste allerede kjenner til, utgjør de kulturelle marxistene en mikroskopisk prosentandel av befolkningen. Men til tross for dette har de greid å skape omfattende problemer. Både politisk og kulturelt.

Den kulturelle marxisten er som hovedregel en nytteløs parasitt på alle vertssamfunn den befinner seg i. Den arbeider aldri med noe nyttig, og den produserer heller aldri noe av verdi. Alt den gjør er å snylte og forbruke. Bane seg vei til penger og goder gjennom nepotisme, korrupsjon og lureri. Sånt er en viktig og sentral del av den kulturelle marxistens tvilsomme og råtne natur.

Gjennom sin hensynsløse fremferd i vestlige samfunn, så også i Norge, har den kulturelle marxisten greid å skape frykt, arbeidsløshet, fattigdom, bostedsløshet og all tenkelig elendighet. Både gjennom aktiv og planlagt subversjon av samfunnet, og gjennom sin egen grådighet. Kulturelle marxister opptar boliger, arbeidsplasser, formuer og goder som ellers ville kommet folkene i vertssamfunnene den er i til gode. Hadde det ikke vært for at marxistene har banet seg vei til dette, og tviholder på det med sine grådige og kloaktige hender. Så lenge de kulturelle marxistene får oppholde seg i vestlige land, vil det alltid være mye elendighet som en direkte konsekvens av at de befinner seg her.

Opprydding er nødvendig

For å igjen gjøre vestlige land, og Norge, til trygge steder å være – kreves det en massiv opprydding. De kulturelle marxistene må ryddes vekk fra samfunnet. Folket og staten må samarbeide om denne oppryddingen.

De kulturelle marxistene må dras ut av sine hjem med makt og sendes vekk fra Europa og vestlige land. Boligene, arbeidsplassene og formuesgodene som kulturelle marxister har snyltet til seg må inndras av staten – og fordeles til mennesker som fortjener det. Samt brukes til å rette opp i de omfattende skadene som kulturelle marxister har påført vestlige samfunn og kulturer.

En massiv og omfattende relokalisering av kulturelle marxister må derfor organiseres. En slik organisering må planlegges og gjennomføres så snart som mulig. Noe som vil være et kostbart og krevende prosjekt. Men likevel praktisk gjennomførbart.

En stor del av kostnadene med en slik relokalisering vil teoretisk sett kunne finansieres med de beslaglagte formuesgodene som staten inndrar fra de kulturelle marxistene selv. Slik sett betaler de kulturelle marxistene for sin egen relokalisering. Til tross for at de trolig bare utgjør noen titalls tusen individer på europeisk basis.

Madagaskar-planen

Min tanke er at en god løsning kan være å relokalisere kulturelle marxister, sosialister, antirasister og feminister fra Europa til Madagaskar. Hvorpå det innføres marxist-lover i europeiske land, som forbyr disse å oppholde seg i Europa. Uavhengig av årsak og begrunnelse for opphold. Et slikt totalforbud vil trolig være et effektivt virkemiddel for å få bukt med marxistenes destruktive og undergravende natur.

Likevel er trolig en slik relokalisering ikke nok. For å unngå at de formerer seg unødig etter relokalisering, er det viktig at de tvangssteriliseres før de bosettes på Madagaskar. Slik sterilisering av sosialister, antirasister, feminister og lignende kan gjennomføres kjemisk.

For å sikre en rask og effektiv gjennomføring av en slik relokaliseringsplan kreves det også transport og logistikk. Skip er naturligvis det mest effektive til å frakte dem vekk fra Europa. Mens tog kan brukes til å transportere dem til konsentrasjonsleire innad i Europa i påvente av utsendelsen.

Følg Ymte.no