Overgrepsdømt anket til lagmannsretten – fikk strengere straff

ILLUSTRASJON: Ymte.no

En 54 år gammel mann ble i desember dømt i Alstadhaug tingrett til fengsel i fire og et halvt år for gjentatte grove overgrep mot sin tidligere kone og sine døtre. Etter ankebehandling har Hålogaland lagmannsrett nå lagt til seks måneder ekstra på straffen.

Ymte.no har tidligere omtalt saken da den ble behandlet i tingretten.

Les også: Seksuelle overgrep i pinsemenighet

Lagmannsretten har konkludert med at mannen som nå er dømt for å ha forgrepet seg seksuelt på døtrene sine, og for å ha mishandlet kona i en årrekke, burde ha en strengere straff enn hva tingretten la til grunn i sin avgjørelse fra desember i fjor. Begrunnelsen for dette tillegget i straffen er den psykiske påkjenningen ofrene i saken har måttet gjennomgå.

Fryktregime

Lagmannsretten legger i sin avgjørelse særlig vekt på hvordan ofrene i saken har måttet leve i det retten kaller et «frykt- og voldsregime».

I rettsavgjørelsen heter det:

«Det er tale om et frykt- og voldsregime som har eksistert over svært langt tid og har involvert mange fornærmede, til dels små barn. Mishandlingen er utøvd i hjemmet av barnas far, de har i vekslende grad vært vitne til vold mot sin mor og andre søsken, og de har vært utsatt for press til å ikke fortelle andre om forholdene eller søke hjelp. De har heller ikke kunnet søke beskyttelse og støtte hos sin mor.»

Hålogaland lagmannsrett skriver videre:

«Når det gjelder den konkrete fastsettelsen av straffen er det, som tingretten peker på, vanskelig å finne sammenlignbar rettspraksis. Lagmannsretten legger noe større vekt enn tingretten på at «fryktregimet» som varte helt til domfelte ble pågrepet i 2016, ble etablert og befestet seg som følge av de alvorlige tilfellene med fysisk og psykisk vold tilbake i tid. Som nevnt tas forhold som er foreldet også i betraktning.»

«Lagmannsretten finner etter dette at straffen bør settes til fengsel i 5 år, hvor overtredelsen av straffeloven (2005) § 168 bokstav b også er hensyntatt. To av rettens medlemmer ekstraordinær lagdommer Fredrik Meyer og meddommer Øyvind Snefjellå vil bemerke at den utmålte straffen synes noe lav sett hen til sakens alvor og omfang, men finner under tvil en straff på fem år forsvarlig.»

Økte erstatningsbeløpet

Hålogaland lagmannsrett har i tillegg til å øke fengselsstraffen med seks måneder, vedtatt at den domfelte 54-åringen også må betale ofrene en høyere erstatningssum.

Tingretten vedtok at mannen skulle betale tre av døtrene sine 80 000 kroner hver i erstatning. Lagmannsretten har nå økt denne summen til 90 000 kroner hver. De øvrige beløpene som var vedtatt som erstatningssum til andre døtre blir stående på henholdsvis 125 000 kroner og 150 000 kroner.

Lagmannsretten skriver følgende:

«På grunnlag av de momentene som det er redegjort for under straffutmålingen og sammenlignbar rettspraksis, har lagmannsretten kommet til at oppreisningsbeløpene som fastsatt av tingretten på 150.000 kroner til X.X. og 125.000 kroner til Y.Y. bør bli stående, mens oppreisningsbeløpene for A, B og C settes til 90.000 kroner hver. Det bemerkes at disse tre har levd i det samme fryktregimet, skadepotensialet er det samme, og lagmannsretten finner derfor ikke grunn til å skille mellom de.»

Saksomkostninger ble ikke påstått, og ikke idømt. Dommen fra lagmannsretten var enstemmig.

Aktiv mot barnevernet

Ymte.no erfarer at den domfelte mannen er aktiv på internett i grupper som omhandler kritikk av barnevernet i Norge.

I og med at det finnes mange slike forum og nettsider som kritiserer barnevernet, anser Ymte.no det som trygt å opplyse om dette – uten å direkte eller indirekte identifisere mannen og hans berørte familiemedlemmer.

Blant annet skriver mannen ting som at barnevernet i Norge begår overgrep mot familier.

Følg Ymte.no