Sjøfugl utrydningstruet av lakseoppdrett

Er lakseoppdrett og inntjening viktigere enn å bevare biomangfoldet langs norskekysten? Jeg er bekymret for at sjøfugl som krykkje nå er i ferd med å dø ut som følge av overfiske på tobis. 

Krykkje er en sjøfugl som er er avhengig av småfisk som tobis for å overleve og mate ungene sine. Når småfisken forsvinner sulter ungene ihjel før de er flyvedyktige.

Årsaken til at småfisk som tobis forsvinner er overfiske fra mennesker. Tobis brukes nemlig til laksefôr i oppdrettsnæringen i Norge.

Med andre ord er det økonomiske interesser i Norge som er årsaken til at krykkja dør ut. Årsaker som det vil kunne være fullt mulig for mennesker å gjøre noe med. Men om det skjer er uvisst, da økonomiske interesser har lang tradisjon for å være viktigere enn miljøet i verden. Noe vi kan se eksempler på over hele kloden, ikke bare her i Norge.

At krykkje og annen norsk sjøfugl er i ferd med å dø ut som følge av overfiske på tobis er en kjent sak. Flere norske aviser har tidligere formidlet ornitologer og miljøverneres bekymring for den negative utviklingen (Lenke til Sunnmørsposten). Men tilsynelatende til liten eller ingen nytte.

Overfiske på tobis

TOBIS: Her ser vi den lille fisken tobis, som norsk sjøfugl er avhengige av for å overleve. Tobisen på bildet er fanget i Finnmark. FOTO: Leif Nøttestad/Havforskningsinstituttet

Ifølge en fersk rapport fra Havforskningsinstituttet så har bestanden av tobis langs norskekysten vært utsatt for veldig hard beskatning de siste årene. Men til tross for dette skal bestanden være bærekraftig ute i Nordsjøen. Men er slike estimater virkelig nok når man ser hvordan sjøfuglen forsvinner som følge av mangel på tobis?

I rapporten fra Havforskningsinstituttet står det følgende om tobis:

Danmark og Norge dominerer i tobis skeriet. Mellom 1990 og 2002 lå landingene gjennomsnittlig på 815 000 tonn, siden har de vært betydelig lavere. I løpet av de siste årene har det skjedd store endringer i tobis skeriet både i EU og i Norge, der antall fartøy er kraftig redusert siden 2000.

Tidligere hadde norske fartøy tilgang til EU-farvann og vice versa, men med unntak av en liten svensk kvote har ikke utenlandske fartøy hatt tillatelse til å ske tobis i norsk sone siden 2010. Norske fartøy har heller ikke hatt adgang til å ske i EU-farvann siden 2013.

Fiskerisesongen er også kraftig forkortet. Før kunne man ske tobis nesten hele året, men i EU er sesongen nå fra 1. april til 1. august, og sket etter tobis i norsk sone er tillatt i perioden 15. april til 23. juni.

En sen oppstart gir tobisen tid til å feite seg opp slik at det blir færre individer per fanget tonn, og den tidlige sesongavslutningen hindrer store bifangster av yngel. I tobis sket brukes det store bunntråler med nmasket trålpose (>16 mm), men på tross av liten maskevidde er bifangstene av andre arter liten.

Så får vi se da, om disse tiltakene mot overfiske av tobis er nok til å berge sjøfuglene langs kysten.

Fakta om havsilbestanden

I rapporten fra Havforskningsinstituttet skriver de følgende om tobis (havsil):

Tobis er et samlebegrep for flere arter innen silfamilien. Havsil er den viktigste i fiskeriet i Nordsjøen. På engelsk blir havsil kalt “sandeel”, sandål, et navn som må sies å være meget dekkende for denne fiskens fascinerende atferd og biologiske egenart. Den sølvglinsende, åleformete fisken holder nemlig til på sandbunn, der den tilbringer store deler av tida nedgravd.

Tobis er utbredt i klart avgrensete felt, der bunnforholdene tillater den å grave seg ned. Etter en lang dvaleperiode kommer den magre tobisen ut av sanden i april i tette stimer for å beite på små, næringsrike krepsdyr i de frie vannmassene. Selv er den føde for en lang rekke arter av fisk, fugl og sjøpattedyr. Når kvelden faller på vender tobisen tilbake til sitt skjul i sanden. Da er den ikke lenger tilgjengelig for fangst, og i tillegg er den godt beskyttet fra å bli spist.

Omkring St. Hans har tobis som er ett år og eldre vanligvis bygget opp tilstrekkelige fettreserver til å gå i dvale på nytt, mens årets yngel gjerne fortsetter å beite utover høsten. Ved nyttårstider kommer tobis som er to år og eldre ut av sanden for å formere seg. De befruktede eggene avsettes i sanden, mens nyklekte larver flyter fritt i vannet. Straks etter gyting vender tobisen tilbake til sitt trygge skjul i sanden.

(Kilde: Havforskningsinstituttet)

Følg Ymte.no