Nå 75 år gamle Terje Gravdal er i Bergen tingrett funnet skyldig i grove seksuelle overgrep mot mindreårige gutter gjennom flere år. Blant annet skal Gravdal ha utnyttet et tillitsforhold som han opprettet med guttene han forgrep seg på.

Straffen ble satt til fengsel i syv år og seks måneder.

Det er da gjort seks måneders fradrag for lang saksbehandlingstid.

Videre må Gravdal betale 300 000 kroner i erstatning til én av guttene han har misbrukt, og 100 000 kroner i erstatning til en annen gutt.

Dommen er enstemmig.

Systematiske overgrep

Forholdene som Gravdal er funnet skyldig i strekker seg tilbake til begynnelsen av 2000-tallet, hvor Gravdal lokket til seg unge tenåringsgutter til sitt hjem i Bergen – blant annet med å tilby dem alkohol, røyk og snus.

Overgrepene som Gravdal er funnet skyldig i omfatter blant annet anal voldtekt, beføling, fingring, tvinge guttene til å gi seg avsugning, samt å filme/ta bilder av overgrepene og dele dem på internett.

Ved tiltalebeslutning utferdiget av Statsadvokatene i Hordaland 1. september 2017 ble Gravdal satt under tiltale ved Bergen tingrett for overtredelse av:

  • Straffeloven (1902) § 195 første ledd 2. straffalternativ, jf. § 12, for å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år.
  • Straffeloven (1902) § 196 første ledd, jf. § 12, for å ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år.
  • Straffeloven (1902) § 193 første ledd, jf. § 12, for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold.
  • Straffeloven (1902) § 204 a første ledd bokstav a jf. tredje ledd, for ved uaktsomhet ha produsert, innført, vært i besittelse av eller overlatt til en annen, eller mot vederlag å ha gjort seg kjent med fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn.

Gravdal ble funnet skyldig på alle tiltalepunktene, utenom ett.

Gravdal ble frifunnet av retten for et tiltalepunkt om å oppbevare overgrepsbilder og filmer på en mobiltelefon. Da retten ikke ut over enhver tvil har funnet det bevist at Gravdal er den som har lastet dette materialet ned til mobiltelefonen.

Lokket barna med tobakk, penger og alkohol

Retten mottok forklaring fra 20 vitner.

Guttene som forklarte seg i retten er nå voksne menn. De forklarte om systematiske overgrep gjennom mange år.

En av guttene forklarte at han begynte å gå til Gravdals hjem etter fotballtrening, og etter skoletid. Hjemmet til Gravdal var et tilholdssted for mange unge gutter som hadde problemet hjemme. Hos Gravdal kunne guttene spille kort, se de nyeste filmene på TV, bruke PC og spille dataspill, og Gravdal kjøpte pizza til dem.

Guttene ble også tvunget til å gjennomføre alle slags seksuelle handlinger med Gravdal. Avsugninger, bli fingret og voldtatt. Noe de kunne få 200 kroner for.

En av guttene forklarte i retten at han opplevde overgrepene som fast rutine.

Flere av overgrepene mot guttene ble fotografert og filmet. Gravdal delte deretter dette materialet rundt på internett.

Ikke dømt til forvaring

Bergen tingrett har i sin avgjørelse ikke idømt forvaringsstraff i denne saken.

Årsaken er at det ikke er foretatt personundersøkelse av Gravdal etter straffeloven § 39 c. Retten har derfor ikke tilstrekkelig opplysninger til å ta stilling til spørsmålet.

Nå domfelte Gravdal har heller ikke fått noe forvarsel om at dette kunne være aktuelt. Han har dermed ikke hatt noen mulighet til å forberede sitt forsvar i forhold til en slik reaksjon.

I tillegg til dette vil han ved løsatelse være nesten 82 år. Han har også etter eget utsagn slitt med potensproblemer i over 20 år. Dette bekreftes av opplysninger i journalen som viser at det er utskrevet potenspiller fra 2003.

Hensyntatt hans høye alder vil det uansett være svært usikkert om han vil utgjøre en trussel for ungen gutter når han slipper ut, skriver Bergen tingrett.

Ymte.no har ikke fått kontakt med Terje Gravdals forsvarsadvokat Jostein Alvheim for en kommentar i saken.

P.S.
Dommen ble avsagt i Bergen tingrett den 7. februar 2018. Retten har forbudt offentlig gjengivelse før avgjørelsen er meddelt partene, men ikke lengre enn 2 uker fra avgjørelsesdato jf. Domstolloven § 130 andre ledd. Derfor publiserer Ymte.no saken i dag. 

Følg Ymte.no