En 39 år gammel mann er i Sør-Trøndelag tingrett dømt til samfunnsstraff i 420 timer for oppbevaring av 44,65 gram heroin. Saken gikk som tilståelsessak.

Ifølge retten var ikke stoffet ment for videresalg. Noe som ble vektlagt i formildende retning.

Retten skriver følgende:

«I denne saken er det ikke opplysninger om videresalg, og siktede har selv forklart at stoffet var til eget bruk, noe retten også legger til grunn. Påtalemyndigheten har for sin del likevel lagt til grunn at stoffets mengde uansett representerer en spredningsfare. Retten finner, ut fra en konkret bevisvurdering, ikke grunn til å legge vekt på dette.»

Renhetsgraden av stoffet var målt til 20 %, noe som er i overkant av gjennomsnittlig styrkegrad.

Videre skriver retten:

«Retten slutter seg til påtalemyndighetens utgangspunkt for straffutmålingen. Retten slutter seg videre til at både allmenpreventive og individualpreventive hensyn tilsier at det reageres strengt mot en oppbevaring av en slik mengde heroin.

Som formildende omstendigheter kommer hhv lang liggetid, siktedes tilståelse, samt at det i dette tilfellet ikke er snakk om stoff for videresalg.»

Blant årsakene til at mannen ikke fikk ubetinget fengsel er at han har greid å komme seg i jobb, samt at han i etterkant av å ha blitt tatt med stoffet søker å bli rusfri.

Følg Ymte.no